Disclaimer

Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht door EMTC. Jegens een ieder zijn toepasselijk de Algemene Voorwaarden waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen welke tevens van toepassing is op de rechtsverhouding met derden. De voorwaarden zullen u op schriftelijk verzoek kosteloos worden toegezonden en zijn ook te raadplegen op deze website.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. EMTC garandeert echter niet dat deze website te allen tijde foutloos of ononderbroken functioneert. Ook staat EMTC niet in voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie.

EMTC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen, handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Er kan geen recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie op deze website. EMTC kan wijzigingen en aanvullingen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming aanbrengen. EMTC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar deze website verwijst.

Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EMTC. De informatie op deze website mag wel gedownload, gedeeld en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik. EMTC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Hoewel EMTC ernaar streeft dat alle informatie op deze website correct en actueel is, aanvaardt EMTC geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of onvolledigheden op deze website.

De brochure wordt naar het ingevulde e-mailadres verstuurd
Download de EMTC brochure