Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 Algemeen


1.1 Op alle door EMTC gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door EMTC
aan cliënten en/of opdrachtgever inzake onderzoek, training en diensten en alle daarop betrekking
hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen.
1.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door EMTC zijn aanvaard
en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
1.4 Voor de totstandkoming van een overeenkomst zal aan de cliënt en/of opdrachtgevers een
exemplaar van de algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld via mail. Door akkoord te
gaan met of door betaling van de EMTC diensten verklaart de cliënt en/of opdrachtgever de
voorwaarden te aanvaarden en ook op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
1.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van toepassing. 1.6 EMTC behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.


Artikel 2 Contract


2.1 EMTC biedt trainingen, opleidingen (partnership), teamontwikkeling en overige diensten aan.
Overzichten hiervan zijn terug te vinden op de website www.emtrainingcenter.nl en op overige
documentatie.
2.2 De directie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een EMTC opdracht met
cliënt/opdrachtgever te beëindigen, bijvoorbeeld bij schending van deze voorwaarden of wangedrag,
zonder dat restitutie van betaalde bedragen verschuldigd is.
2.3 Door akkoord te gaan met de diensten van EMTC door betaling van verschuldigde bedragen, en
aanwezig te zijn op de eerste sessie/lesdag is de cliënt/opdrachtgever/cursist betaling plichtig voor
de complete dienst en zal tussentijdse beëindiging niet zorgen voor restitutie van betaalde bedragen.
2.4 De opdrachtgever verklaart dat hij/zij een afspraak meer dan 24 uur van tevoren afzegt, want
anders wordt de training / uren extra in rekening gebracht.


Artikel 3 Beëindiging EMTC diensten


3.1 Tijdelijke beëindiging van een EMTC (bv. i.v.m. vakantie/omstandigheden) is alleen mogelijk in
overleg met de betrokkene dienstverlener.
3.2 Langer durende belemmering om het traject of opdracht niet te kunnen volgen wegens ziekte of
ongeval of maatschappelijke thema’s kan bij de directie gemeld worden met het verzoek deze
diensten op te schorten.
3.3 De EMTC diensten zijn persoonsgebonden en zijn daarom niet overdraagbaar aan anderen.
3.4 Tot 14 dagen na het accepteren van de offerte geldt er een herroepingsrecht. Na 14 dagen is er
geen mogelijkheid meer tot restitutie.


Artikel 4 Diensten


4.1 EMTC zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de geldende wet – en regelgeving uit te voeren.
4.2 Wijzigingen en/of aanvullingen op de te leveren diensten kunnen alleen schriftelijk worden
overeengekomen.


Artikel 5 Betalingen


5.1 Cliënt/opdrachtgever/cursist is gehouden om de overeengekomen betalingen binnen de
betalingstermijn aan EMTC te voldoen.
5.2 Kosten welke verschuldigd zijn, kunnen eenzijdig door EMTC worden aangepast, afhankelijk van
o.a. kostprijsfactoren.
5.3 Indien de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, houden wij ons het recht voor om de
EMTC diensten te beëindigen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
5.4 Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een
gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde
bedrag, met een minimum van € 40,00 euro worden verhaald. De EMTC diensten zullen op grond
hiervan door EMTC worden beëindigd.
5.5 De betalingstermijn van de factuur voor de geleverde producten en diensten van EMTC is 7 dagen
na factuurdatum, en het bedrag moet overgemaakt worden naar het op de factuur vermelde
rekeningnummer. Tevens kan er door EMTC een voorafbetaling worden gevraagd.


Artikel 6 Orde/Instructievoorschriften


6.1 U dient zich te houden aan de door EMTC gegeven instructies.
6.2 Bij overtreding van deze instructies is EMTC gerechtigd de EMTC diensten per direct te
beëindigen zonder restitutie van de kosten.


Artikel 7 Klachten en Aansprakelijkheid


7.1 Wanneer er sprake is van het indienen van een klacht door cliënt/opdrachtgever/cursist, wordt
de betalingsverplichting niet opgeschort. De cliënt/opdrachtgever/cursist dient EMTC zo spoedig
mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een klacht.
7.2 EMTC is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing, diefstal of zoekraken van persoonlijke
eigendommen.
7.3 Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de uitvoering van onze
werkzaamheden is EMTC niet aansprakelijk.
7.4 De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de resultaten niet gegarandeerd
zijn en dit mede afhangt van persoonlijke inzet en marktontwikkelingen.


Artikel 8 Openingstijden en locaties


8.1 EMTC behoudt zich het recht voor om dagen/tijden en/of locaties te wijzigen.
8.2 Op officiële en erkende feestdagen en in vakanties is EMTC gerechtigd gesloten te zijn.


Artikel 9 Geheimhouding en privacy


9.1 EMTC zal elke informatie die via traject/opdracht verkregen is, vertrouwelijk behandelen en zal
er zorg voor dragen dat deze informatie niet door derden wordt ingezien, tenzij daar uitdrukkelijk
schriftelijke toestemming voor is verleend.
9.2 EMTC zal een dossier van al haar cliënt/opdrachtgever bijhouden, die zij in het kader van een
interventie onderzoekt. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anders, welke deel
uitmaken van deze administratie is de wettelijke privacyregelgeving van toepassing.
9.3 EMTC doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar cliënten en/of opdrachtgevers te
beschermen.

De brochure wordt naar het ingevulde e-mailadres verstuurd
Download de EMTC brochure