Privacy Verklaring

EMTC, gevestigd aan Schenge 4, 4335XS Middelburg, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

EMTC houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). emtc
heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt
EMTC uit welke gegevens zij van u nodig heeft en waarvoor EMTC ze (eventueel)
gebruikt.

Contactgegevens:

https://www.emtrainingcenter.nl
Schenge 4
4335XS Middelburg
0618947433
Esther Marks is de Functionaris Gegevensbescherming van EMTC
Zij is te bereiken via esther@emtrainingcenter.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

EMTC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
  deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EMTC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren
 • registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen
  training of opleiding
 • analyses uitvoeren ter verbetering van de dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te adviseren in het kiezen voor een van onze diensten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bij analyses worden uw gegevens geanonimiseerd.

EMTC kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn
accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is EMTC wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt EMTC tot een minimum.

In sommige gevallen werkt EMTC samen met externe dienstverleners, zoals
docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de
uitvoering van die diensten die in het belang zijn van onze dienstverlening. Zij mogen
u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.

Tot slot, het kan zijn dat EMTC door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk
wordt verplicht om uw gegevens te delen. Brain Balance Instituut deelt dan alleen de
strikt noodzakelijke gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

EMTC neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen of
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EMTC)
tussen zit. EMTC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress
 • Google Drive

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EMTC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • 1 kalenderjaar

Delen van persoonsgegevens met derden

EMTC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EMTC blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EMTC gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. EMTC gebruikt cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we
op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze
cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-
het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door EMTC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar esther@emtrainingcenter.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek.

EMTC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EMTC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@emtrainingcenter.com. U kunt ook
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

EMTC Heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 30 mei
2024.

De brochure wordt naar het ingevulde e-mailadres verstuurd
Download de EMTC brochure