Klachtenprocedure

Heb je een klacht over onze dienstverlening? Je kan deze indienen bij onze klantenservice via
onderstaand formulier. Binnen 5 werkdagen krijg je een reactie van onze klantenservice.

Klachtenprocedure Formulier

Heb je een klacht?

Jouw gegevens


Waar heeft u een klacht over?


Reactie ontvangen, maar niet tevreden over de oplossing?

EMTC doet er natuurlijk alles aan om je klacht zo goed mogelijk met u op te lossen. Mocht er
toch iets niet in orde zijn, meldt dat dan tien dagen na ontvangst van de reactie op uw
klacht. Klachten die niet binnen een maand na reactie zijn ingediend worden als niet
ontvangen beschouwd. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat
een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling.

Geschillen tussen u en EMTC over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst
met betrekking tot EMTC te leveren of geleverde diensten of producten kunnen door zowel
u als door EMTC aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere
Onderwijsinstellingen, meer informatie is de vinden op: www.degeschillencommissie.nl

De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, als je de klacht eerst
overeenkomstig het bovenstaande bij EMTC hebt ingediend en dit niet heeft geleid tot een
voor beide partijen bevredigende oplossing.

Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomst bij De
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Voor behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is
EMTC aan deze keuze gebonden.

Wanneer EMTC een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet zij u eerst
schriftelijk vragen om binnen vijf weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. EMTC
dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van vernoemde termijn vrij acht
om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor
haar geldende reglement. De beslissing van De Geschillencommissie gebeurt in de vorm van
een bindend advies. De NRTO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van
De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij het lid het
bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de
rechter voorlegt.

Vertrouwelijk

Ingediende klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Ingediende klachten worden
voor een periode van twee jaar bewaard.

Contactgegevens:

https://www.emtrainingcenter.nl
Schenge 4
4335XS Middelburg
0618947433
Esther Marks is eigenares van EMTC
Zij is te bereiken via esther@emtrainingcenter.com

De brochure wordt naar het ingevulde e-mailadres verstuurd
Download de EMTC brochure